She cummey oikoil Gheynphobblaght ny Sheen jeh Sheenish Vandarin ee Mandarin Chadjinit. T'ee rere abbyrt Mandarin Beijing. Ta ymmodee enmyn eck:

Mandarin Chadjinit
普通話 / 普通话 Pǔtōnghuà
國語 / 国语 Guóyǔ
標準華語 / 标准华语 Biāozhǔn Huáyǔ
現代標準漢語 / 现代标准汉语 Xiàndàibiāozhǔnhànyǔ
Goll er loayrt ayns Deynphobblaght ny Sheen, Pobblaght ny Sheen, Singapore
Earroo loayreyderyn
Kynney çhengey Sheenagh
Corys screeuee Hànzì
Coadyn çhengey
ISO 639-1 Gyn coad
ISO 639-2
ISO 639-3

Sheeanaghtys reagh

Corocklyn Vandarin Chadjin reagh

Shoh corocklyn Vandarin Chadjinit, ayns y vlass Beijing, rere Lee & Zee (2003)[1]

  Daa-veillagh Meill-eeacklagh Feeacklagh/
Cooyl-eeacklagh
Lurg-chooyleeacklagh Cleaoil Coghooysagh
Bleaystagh p   t   k
Affricaid     ts tsʰ tʂʰ tɕʰ  
Stronnagh m   n     ŋ
Screebagh   f s ʂ ɕ x
Faggyssaght w     ɹ̺ /ʐ * j  
Lhiattagh     l      
  • Ta ʰ cowraghey ennnalaghey sheeanagh (cha nel shen bentyn da ceaghlaghyn "ennalaghey" gollrish adsyn 'sy Ghaelg)
  • Cha nod agh stronnaghyn cur jerrey er shillab ayns Mandarin Chadjinit
  • Cha nel [ɹ̺] as [ʐ] ry-chlastyn jeh'n y loayreyder cheddin; t'ad nyn naa chummey jeh'n çheean cheddin.

Breeocklyn Vandarin Chadjinit reagh

Shoh breeocklyn y vlass Beijing.[1]

Toshee Lieh-hoshee Meanagh Lieh-chooyl Cooyl
Doont
 
i • y
 • 
 • u
 • 
 • 
e • 
 • 
ɤ • o
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
a • 
 • 
Faggys‑ghoont
Eddyr‑ghoont
Eddyr
Eddyr‑foshlit
Faggys‑foshlit
Foshlit

Cha nel /o/ ny /e/ ry-chlashtyn agh ayns daaghooaghtyn.

Moir as drane reagh

Ayns y corys tradishoonagh Sheenagh, cha nel focklyn goll er eddyrscarrey dys corockle as breeockle ayns yn aght cheddin as çhengaghyn yn Europey. Ayns ynnyd jeh shen, t'ad eddyrscarrey ad ayns soiagh-er (声母, shēngmǔ, "moir y heean") as drane (韵母, yùnmǔ, "drane y heean"). Ta dagh shillab jeant jeh soiagh-er ec y toshiaght as drane ny lurg (ga dy vel soiagh-er "follym" ny keayrtyn, dy ghra myr shen, veg). Ny yei shen, ta sheeanyn ny çhengey ry-eddyrscarrey dys corockle as breeockle son sheeanaghtys.

Moir reagh

Ta moir ny sheean ec toshiaght hillab.

Draneyn reagh

Ta drane ny sheean ec jerrey hillab. T'ad jeant jeh un vreeockle ny ny smoo, as ny keayrtyn, ta corockle stronnagh ec jerrey y çhillab.

Drane aashagh Drane foshlit Drane doont Drane eddyr Drane foshlit stronnagh Drane foshlit stronnagh
ɑ [ɑ]
o [ǫ]
e [ɤ]
ê [ɛ]
i [i]
u [u]
ü [y]
er [əɻ/ɐɻ]
-i(前) [ɿ]
-i(后) [ʅ]
ɑi []
ei []
ɑo [ɑʊ]
ou []
[]
ie []
[]
uo []
üe []
iɑo [iɑʊ]
iou [ioʊ]
uɑi [uaɪ]
uei [ueɪ]
ɑn [an]
en [ən]
in [in]
ün [yn]
iɑn [iɛn]
uɑn [uan]
üɑn [yɛn]
un [uən]
ɑnɡ [ɑŋ]
enɡ [ɤŋ]
inɡ [/iəŋ]
onɡ [ʊŋ]
iɑnɡ [iɑŋ]
uɑnɡ [uɑŋ]
uenɡ [uɤŋ]
ionɡ [/iʊŋ]


Imraaghyn reagh

  1. a b "Standard Chinese (Beijing)" (Baarle) (Mean Souree 2003). Journal of the International Phonetic Association 23 (1): 109-112. doi:10.1017/S0025100303001208.