Yn earroo breneenagh, shen yn earroo dy phrotaneyn t'ayns çhesh-vean. Ta earroo breneenagh anchasley ec gagh bunstoo. She 6 yn earroo breneenagh t'ec carboan - 6 protaneyn sy çhesh-vean jeh breneen dy charboan. As she 26 yn earroo breneenagh t'ec cobbyr (26 protaneyn sy çhesh-vean).