She padjer aght ta sleih crauee prowal dy loayrt rish Jee.

Jalloo jeh Moirrey Magdalene liorish Ary Scheffer (1795–1858).


Wikipedia
She bun ta'n art shoh. Cur rish, son foays y yannoo da Wikipedia.