Home on the Range (scannane 2004)

She scannane bioghit veih'n vlein 2004 liorish Walt Disney Feature Animation eh Home on the Range. Ta'n scannane ny 45oo scannane ayns straih Classicee Vioghit Walt Disney.


Wikipedia
She bun ta'n art shoh. Cur rish, son foays y yannoo da Wikipedia.